Skip to content

Generell hållbarhet

TextKunskapsmaterialBra exempelFilmerLänkar för att läsa mer
Kartläggning av verksamhet med social och miljömässig påverkan

Ref till fråga: 4
För att upprätta en hållbarhetsstrategi behöver företaget identifiera sina viktigaste frågor. En del i detta är att förstå sin egen verksamhets sociala och miljömässiga påverkan (positiv och negativ). Ett sätt att göra detta är att utgå från agenda 2030 målen och identifiera sin påverkan.Kartläggning av väsentliga frågor (RESKILLS WS1)

Mål och delmål Agenda 2030 (tom mall
Kartläggning av väsentliga frågor

Mål och delmål Agenda 2030/TF 2030
Väsentlighetsanalys
På gång inom EU
SDG COMPASS
Beskrivning av ett fokus/målområde

Ref till fråga: 5, 6, 7
De viktigaste frågorna paketeras i fokusområdena som bör beskrivas på ett tydligt sätt med mål, nyckeltal, ansvarsfördelning, uppföljning och beslut.Beskrivning av ett fokus-/målområde
Hållbarhetspolicy

Ref till fråga: 2
En hållbarhetspolicy bör beskriva hållbarhetsaspekter i affärsprocessens olika delar, hur ni ska arbeta för att förebygga risker och hur ni hanterar saker som uppstår.
Vanliga rubriker:
– Företagsbeskrivning
– Syfte och omfattning
– Hållbarhet för oss
– Prioriterade hållbarhetsfrågor och styrning
– Uppföljning och kommunikation
– Ansvarsfördelning
– Avvikelsehantering
Paketering och dokumentation (RESKILLS WS2)EnergimyndighetenSustademy
Hållbarhetsstrategi

Ref till fråga 1, 3
En hållbarhetsstrategi är organisationens viktigaste verktyg för att styra och prioritera i hållbarhetsarbetet och är ofta tätt sammanlänkad med andra organisationsövergripande strategier som affärs, innovations-, produkt-, varumärkes- och kommunikationsstrategi.Paketering och dokumentation (RESKILLS WS2)IKEA
Nudie Jeans
Kappahl
TEKO
Cirkulära affärsmodeller & produkter

Ref till fråga: 8, 9, 10

Att utveckla en cirkulär strategi är avgörande för att skapa förutsättningar för verksamheten att utveckla sin affärsmodell i cirkulär riktning, Utifrån ramverket Cirkulära designstrategier kan företag på ett metodiskt tillvägagåndsätt hitta de cirkulära möjligheterna bäst lämpade för företagets specifika förutsättningar. Detta görs genom att analysera affärsmodellen och affärsmiljön i förhållande till de cirkulära designstrategierna och identifiera strategiska nykelområden, vilket blir underlag för framtagandet av en företagsspecifik cirkulär strategi. Den färdiga strategin behöver vara grundad i företagets värderingar, kärnvärden och passion. Den behöver på ett tydligt sätt koppla samman strategier för affärsmodell, produktutveckling och materialanvändning.
Circular Business ToolkitCirkulära affärsmodeller
del 1


Innovation för en cirkulär textilindustri
Leverantörsstrategi, leverantörssamarbete & kunskapsutbyte

Ref till fråga: 11, 14, 15, 16, 28
För att lyckas i sina affärer och för att kunna genomföra sin hållbarhetsstrategi är man oftast beroende av att man valt rätt leverantörer. En leverantörsstrategi beskriver vilken typ av leverantörer och leverantörsförhållande man strävar efter att ha i företaget.Sourcing Strategy – Nudie JeansRisker i leverantörsledet
Leverantörskontrakt

Ref till fråga: 11

Ett leverantörsavtal är ett avtal mellan ett företag och dess leverantörer. Det är viktigt att teckna avtal med företagets viktigaste leverantörer eftersom verksamheten många gånger är beroende av dem för att kunna leverera till kund.

Leverantörsavtalet innehåller bestämmelser om vad leverantören ska leverera och till vilket pris, vilken kvantitet och vilken kvalitet, leveranstid och transportvillkor. Det reglerar även vad som händer om leveransen blir försenad eller om levererade varor inte håller utlovad kvalitet.

Kopplat till leverantörsavtalet har man ofta olika typer av kravställning kopplat till leverantören och de produkter som de levererar. Exempelvis Kemikaliekrav (RSL- Restricted Substance List) och uppförandekod (Code of conduct).
Code of conduct

Ref till fråga: 12
En uppförandekod (från engelskans Code of Conduct) är riktlinjer för hur ett företag eller en organisation ska bedriva sin verksamhet på ett etiskt, socialt och eller miljömässigt riktigt sätt. Koden kan vara framtagen av företaget eller organisationen själv, eller av en branschorganisation, ibland under medverkan av externa intressenter.

En uppförandekod har inte status av lag, förordning eller myndighetsföreskrift, utan är ett frivilligt åtagande. Uppförandekoden finns till för att företaget eller importören ska kunna försäkra sig om att deras produkter är tillverkade under goda arbetsförhållanden och innefattar vanligtvis krav och riktlinjer för arbetsmiljö, förbud mot barnarbete, brandsäkerhet, arbetstider, löner och fackföreningsfrihet.
Code of conduct – Nudie JeansThe ten principles of the UN Global impact
Antikorruptionspolicy

Ref till fråga: 12
Ett viktigt första steg i arbetet med antikorruption är att öka medvetenheten i organisationen om vad korruption är och hur det kan förebyggas. I en antikorruptionspolicy specificeras de åtgärder som krävs för att förhindra eller på ett effektivt sätt ta itu med eventuell förekomst av korruption.Antikorruptionspolicy –Fair Action
Tredjepartsorganisationer med fokus på social hållbarhet

Ref till fråga: 13
För att säkerställa trygga, säkra och rättvisa arbetsvillkor kan man ta hjälp av en tredjeparts organisation som jobbar med dessa frågor.Fairwear
Amfori
Hållbarhetskommunikation

Ref till fråga 17
Hållbarhetskommunikation syftar till att informera och engagera intressenter, såsom kunder, anställda och investerare, i företagets insatser för att främja miljövänliga och socialt ansvarstagande beteenden.

Genom hållbarhetskommunikation kan företag inte bara visa sitt åtagande att minska sin miljöpåverkan, främja rättvisa arbetsvillkor och stödja lokala samhällen, utan det kan också skapa ett positivt varumärkesrykte. Denna kommunikation innefattar ofta användningen av tydliga och mätbara mål och resultat för att visa på verkliga framsteg.

Det är viktigt att hållbarhetskommunikation är ärlig och transparent, eftersom konsumenter och andra intressenter i dagens medvetna samhälle har höga förväntningar på företag när det kommer till hållbarhet. Genom öppenhet och ärlighet kan företag bygga förtroende och lojalitet hos sina intressenter samtidigt som de driver på för en bättre och mer hållbar framtid.
Paketering hållbarhetskommunikation The Sustainable Fashion Playbook
Hållbarhetsrapportering

Ref till fråga 18, 19, 22
Företag av en viss storlek är sedan flera år tillbaka enligt lag skyldiga att lämna hållbarhetsupplysningar i årsredovisningen eller i en separat hållbarhetsrapport, medan mindre företag främst möter kraven från intressenter som banker och andra finansiärer, upphandlande myndigheter och företag eller från anställda.

Som det är nu ska alla företag som har fler än 250 anställda, ett balansomslut över 175 Mkr, eller en nettoomsättning över 350 Mkr enligt Årsredovisningslagen inkludera en hållbarhetsrapport i förvaltningsberättelsen. Företaget ska redogöra för de hållbarhetsrisker som kan uppstå i verksamheten genom bland annat affärsförbindelser, produkter eller tjänster, samt hur företaget hanterar dessa risker.

Företaget ska även beskriva sin affärsmodell och hur denna tar hänsyn till hållbarhetsaspekter. Det ska redovisa hur hållbarhetsarbetet styrs i organisationen genom exempelvis policys, mål och resultatindikatorer. Om företaget inte följer någon policy ska detta förklaras och motiveras.

Kraven på hållbarhetsrapportering utvecklas hela tiden med större krav på noggrannhet och transparens. Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) innebär att företag snart behöver rapportera mer detaljerad information kring sitt hållbarhetsarbete
Redovisning och kommunikation – hållbarhetsprestandaStyrning och kommunikation
Transparens & spårbarhetsstrategi

Ref till fråga 20, 21, 22
Det ställs idag allt högre krav på spårbarhet och transparens hos företagen när det gäller leverantörskedjor och produkternas påverkan miljömässigt och socialt.
För att implementera en framgångsrik transparens och spårbarhetsstrategi måste organisationer fastställa tydliga mål och riktlinjer för vilken information som ska delas och hur den ska rapporteras. Det kräver också att de investerar i teknik och processer som gör det möjligt att samla in och presentera data på ett öppet och förståeligt sätt. Slutligen är det viktigt att kommunicera denna strategi till alla medarbetare och intressenter så att alla förstår och stöder den.
Manegement summary – kommande lagkravTransparency – Nudie JeansTextile Challenge 1

Textile Challenge 2
The Traceability Playbook
Strategi för omvärldsanalys, forskning och investeringar

Ref till fråga: 29, 30
Omvärldsanalys är processen att systematiskt övervaka och utvärdera de externa faktorer som påverkar organisationen. Det inkluderar att följa trender, konkurrenter, politik, teknologi och marknadsförändringar. En noggrann omvärldsanalys ger insikter om möjligheter och hot och ger en grund för strategisk planering.

Forskning är nyckeln till att förstå marknadstrender, kundbeteende och teknologisk utveckling. Genom att investera i forskning och utveckling kan organisationer ligga i framkant och skapa innovativa produkter och tjänster. Forskning hjälper också till att identifiera potentiella investeringsmöjligheter.

Investeringar är av central betydelse för att driva organisationens tillväxt och konkurrenskraft. Genom att använda insikter från omvärldsanalys och forskning kan man välja de mest lovande investeringsalternativen. Det kan vara i form av kapitalinvesteringar, expansion i nya marknader eller utveckling av nya produkter