Skip to content

Kunskapsområden

Samlad kunskap och kontinuerlig omvärldsbevakning

Kunskapsområdena är en viktig del av Textile and Fashion 2030 som genom deltagarnas goda kunskap om forskningsläget bidrar till plattformens roll som katalysator, möjliggörare och accelerator för hållbar utveckling av textil- och modesektorn och dess värdekedjor.

Tre områden

Textile & Fashion 2030 arbetar inom tre kunskapsområden för att bidra till kompetensutveckling och utbildning av plattformens intressenter. Dessa områden är valda för att täcka den textila värdekedjan där alla aktörer ska kunna hitta tillhörighet.

– Material, Kemi och Återvinning
– Produktdesign, Produktion och Teknik
– Affärsmodeller och Konsumtion.

Se lista med deltagare inom kunskapsgrupperna

Områdena binds ihop av designperspektivet och systemperspektivet och täcker hela den textila värdekedjan. Kunskapsområdenas huvudsakliga uppgifter är omvärldsbevakning, inspel policy, projektgenerator samt utbildning och kompetensutveckling.

Syftet med kunskapsområdena är att skapa en neutral mötesplats där experter inom textil, mode och hållbarhet kan samverka kring hållbarhetsfrågor, omvärldsbevakning, policy, utbildning och projektgenerering.

Önskad effekt

Mer samverkan, samarbeten, projekt och insatser för en miljömässigt hållbar värdekedja på textilområdet.

Ökad medvetenhet om vilka utmaningar och luckor som finns och dessas påverkan i  värdekedjan. Kunskap och samsyn som leder till att rätt åtgärder vidtas för att skapa miljömässigt hållbara textila flöden.

______________________________________________________________________________

Typ av aktivitet
Samverkan & projektgenerering

Antal planerade under etablering
Ca: 5 möten /år

Huvudsaklig målgrupp
Utvalda aktörer inom textil- och modebranschen, så som branschorganisationer, forskare, myndigheter och initiativ.