Skip to content

Examensarbeten

Kopplat till hållbar utveckling inom textil- och modebranschen

Examensarbeten för hållbar utveckling

Här presenteras de uppslag till examensarbeten som vi inom Textile & Fashion 2030 ser har en direkt nytta för en hållbar utveckling inom textil- och modebranschen. De olika uppslagen kan vara mer eller mindre lämpade för en viss studentgrupp, men inom vissa uppslag finns olika infallsvinklar och möjlighet till flera arbeten utifrån ett uppslag.

Student

Skicka in en presentation av dig själv, inklusive inom vilken utbildning/inriktning du kommer att göra ditt examensarbete. Ange vilket uppslag som är av intresse för dig samt beskriv kortfattat din ansats till uppslaget. Du skickar till den kontaktperson som anges i samband med uppslagets beskrivning.

Företag

Vill du, som företag komma i kontakt med studenter som skall göra sina examensarbeten. Då är du välkommen att läsa mer om detta via skolornas egna samverkanssidor.

Stipendium

Inom Textile & Fashion 2030 finns möjlighet för studenter och forskare att göra en förfrågan om stipendium för samarbeten utanför Norden som är kopplade till mastersarbeten eller konferensbidrag inom hållbar textil. För att göra en förfrågan används blanketten för förfrågan till Business Innovation som finns på Smart Textiles hemsida via länken Förfrågan om projekt – Smart Textiles

Max 3 stipendier finansieras varje år. Högsta belopp är 20 000 SEK. Beslut om beviljande av förfrågan tas vid 2 tillfällen under året, höst och vår.

Examensarbeten 2020

Flamskyddsmedel viskos och aramid – en väg framåt till gröna och säkrare arbetskläder?


Bakgrund
Flamskyddad (FR) viskos och aramidtyger används som ett alternativ i arbetskläder för brandmän. De flamresistenta egenskaperna är inneboende för aramid eller tillsätts till matrisen för flamskyddad viskos och kräver inte kemisk efterbehandling och återimpregnering. Tillverkningen av inherenta flamskyddade tyger orsakar emellertid potentiellt högre resursbehov i tillverkningsfasen.

En jämförelse av olika alternativ kräver en livscykelbaserad analys (LCA) vilket inkluderar råvaror, tillverkningsprocess av garn och tyg, efterbehandling och till sist användningsfas med och utan återimpregnering.

Syfte
Syftet med projektet är att ge information om livscykeln för tyger baserat på inherenta flamskyddade fibrer jämfört med fibrer som använder flamskyddande kemisk efterbehandling. Resultaten ska användas av en tillverkare av brandmanutrustning för att styra deras utveckling av framtida samlingar.

Användning av resultat
Resultaten från projektet kommer att ge en ökad kunskap om denna typ av textilier. LCA-baserad miljömärkning (miljödeklarationer) kräver kvantitativ information för att vägleda beslutsfattare inom industrin och myndigheter.

Kontaktperson
Mejl till: Jutta Hildenbrand, RISE


Inherenta fibrer för flamskydd av textil, vilka kemikalier används vid framställning?


Bakgrund
Flamskyddsmedel används för att fördröja eller hindra ett material att börja brinna och används till exempel i textilier och möbler för offentlig miljö samt i skyddskläder. Flamskyddsmedel tillsätts ofta till det färdiga materialet vilket betyder att de kan tvättas bort eller avges vid användning. Många av de flamskyddsmedel som används har däremot visat sig vara hälso- och miljöfarliga och också misstänkt hormonstörande vilket då kan innebära en risk för människors hälsa. Till den här gruppen av flamskyddsmedel hör till exempel bromerade, klorerade och/eller fosforbaserade flamskyddsmedel. Idag används däremot ofta inherenta flamskyddande fibrer istället för att efterbehandla materialet med kemikalier. Flamskyddet är då inbyggt i materialet vilket gör att risken att flamskyddet avges från materialet minskar, vilket i sin tur leder till en minskad exponering. Däremot saknas information om hur dessa fiber framställs och om vilka kemikalier som används.

Syfte
Syftet med projektet är att samla information om vilka kemikalier som används för att framställa inherenta flamfiber, samt vilka egenskaper dessa kemikalier har och dess påverkan ur ett miljö- och hälsoperspektiv. Möjlighet finns också att inkludera hur dessa kemikalier påverkar materialet ur ett livscykelperspektiv.

Användning av resultat
Resultatet av projektet ska ge en ökad kunskap om den här typen av textila material för att inom kunskapsområden Material, kemi och återvinning kunna guida plattformens intressenter i deras arbete för en mer hållbar utveckling inom textil och modeindustrin.

Kontaktperson
Mejl till: Anna Strid, RISE


Genomlysning av genomförda framstegsmodeller

Bakgrund
Ett av spåren i Textile & Fashion 2030 är att hjälpa företag att genomföra självutvärderingar kring deras hållbarhetsarbete. Verktyget för detta är Framstegsmodellen där företagen bedömer sin hållbarhetsprestation utifrån olika nivåer och områden. Under 2019 och 2020 har ca 50 framstegsmodeller genomförts med svenska textil och modeföretag.

Syfte
Syftet med projektet är att analysera de genomförda Framstegsmodellerna och få en överblick över den hållbara utvecklingen inom svensk textil och modeindustrin och att få beslutsunderlag för att prioritera insatser för mer effektivt arbete med hållbar utveckling.

Användande av resultat
Resultatet från projektet kommer att användas för att hjälpa beslutsfattare att prioritera insatser och för att designa forsknings och utvecklingsprojekt  för mer hållbar utveckling inom textil och modeindustrin

Kontakt
Mejl till: Jonas Larsson, Textilhögskolan


Kartläggning av olika chefsrollers påverkan på hållbar utveckling i textila värdekedjor

Bakgrund
Olika chefsroller i den textila värdekedjan kommer att ha olika inverkan på hållbar utveckling. Vissa roller har betydande påverkan med tillhörande ansvar och andra har endast begränsad påverkan men kan fortfarande aktivt bidra till företagets hållbarhetsarbete. Människorna som fyller dessa roller har olika prioriteringar, färdigheter och attribut. De mäts med olika nyckeltal, ges olika incitament och olika saker hjälper dem att lyckas. Var och en av dem möter olika hinder som hjälper dem att skala upp hållbarhetsinitiativ

Syfte
Syftet med denna studie är att utforska chefsrollerna i en typisk textil värdekedja och syftar till att identifiera viktiga framgångsfaktorer för att genomföra och skala hållbarhetsinitiativ. Detta kommer att bidra till ökad förståelse för hur man kan påverka viktiga ledningsroller mot mer hållbara textila värdekedjor.

Användning av resultat
Resultaten av avhandlingsprojektet kommer att användas för att utforma effektivare verktyg och metoder för hållbar utveckling i den textila värdekedjan.

Kontakt
Mejl till: Jonas Larsson, Textilhögskolan