Skip to content

Vad är Textile & Fashion 2030?

Ett enat Sverige för en hållbar textil- och modeindustri

Det är ANGELÄGET att mode- och textilbranschen blir miljömässigt hållbar och på sikt skapar ett klimatneutralt och giftfritt kretslopp, som förhåller sig till planetens gränser.

Textile & Fashion 2030 är en neutral arena och möjliggörare för nya, hållbara lösningar och affärsmöjligheter för textil- och modeindustrin. Vi förenar branschens aktörer och skapar en dynamisk, stark GEMENSKAP för att minska miljöpåverkan på nationell och internationell nivå.

Vi erbjuder kompetensutveckling, aktiviteter och verktyg som mäter framstegen av ert hållbarhetsarbete för att uppnå önskvärda resultat och för att möta framtidens konsument. Genom vårt arbete AGERAR Sverige nu och vi agerar tillsammans.

Uppdraget

Sveriges regering har gett Högskolan i Borås uppdraget att etablera och leda Textile & Fashion 2030 – den nationella plattformen för hållbart mode och hållbara textilier. Det femåriga uppdraget drivs av Smart Textiles, en del av Science Park Borås vid Högskolan i Borås, i samarbete med Textilhögskolan, Swedish Fashion Council, RISE Research Institutes of Sweden, TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag samt Svensk Handel.

Mer om uppdraget

Informationsmaterial

Presentation Textile & Fashion 2030
Ladda ner presentation som beskriver Textile & Fashion 2030 i korthet.
Textile & Fashion 2030 – Ett enat Sverige för en hållbar textil- och modeindustri. (pdf.)


Handlingsplan
Läs mer om arbetet i handlingsplanen för Nationella plattformen för hållbart mode och hållbara textilier.
Textile & Fashion 2030 – HandlingsplanMer om uppdraget

Textile & Fashion 2030 är plattformen som sätter Sverige i framkant när det gäller utveckling av textil- och modesektorn i riktning mot hållbarhet och en cirkulär ekonomi och syftar till:

 • Att främja samverkan, samarbete och insatser för en miljömässigt hållbar värdekedja på textilområdet.
 • Att tillgängliggöra forsknings- och utvecklingsresultat för miljömässigt hållbar utveckling och utgöra en brygga mellan forskning och tillämpning.
 • Att främja hållbara affärsmodeller och förena miljönytta med affärsnytta.
 • Att stärka de små och medelstora företagens arbete för att uppnå cirkulärt flöde och miljömässigt hållbar utveckling.
 • Att minimera miljöbelastningar i produktionen.

På så sätt verkar plattformen även för att uppnå de nationella miljömål och Agenda 2030-mål som berör textil och mode.

Plattformen ska i samarbete med berörda intressenter, från näringsliv, akademi, institut och offentliga organ, uppmuntra och koordinera utbildning, forskning och innovation i syfte att stödja en miljömässigt hållbar utveckling. Områden i fokus är bland annat att utveckla nya affärsmodeller, att få produktion och övrig verksamhet fri från hälso- och miljöskadliga ämnen, att förbättra energieffektiviteten i sektorn och att överhuvudtaget främja en övergång till cirkulär ekonomi, d.v.s. modeller som resulterar i ett effektivt kretslopp av material, snarare än linjära processer. Syftet är att skapa ett cirkulärt kretslopp för textil- och modesektorn.

Mål

Textile & Fashion 2030 skall placera Sverige som en världsledande partner och förebild inom cirkulär ekonomi med minimerad miljöpåverkan avseende textil och mode.

Inom Textile & Fashion 2030 avser vi att stärka de goda krafter som redan finns och gemensamt säkerställa den svenska textil- och modebranschens bidrag till att de globala målen i Agenda 2030 uppfylls.

Vision

Plattformen för hållbart mode och hållbara textilier är en effektiv resurs för företagens omställning till cirkulär ekonomi och för sektorn det självklara kunskaps- och samarbetscentret, som gör Sverige ledande inom miljö och hållbarhet.

Kopplat till plattformens uppbyggnad och aktiviteter finns ett antal strategiska målområden med mätbara operativa mål kopplade till sig för att säkerställa plattformens vision. Exempel på strategiska målområden är:

 • Attrahera och inspirera
 • Sammankoppla aktörer
 • Öka kompetens
 • Support för genomförande
 • Bidra till beslut och policys
 • Synliggöra resultat nationellt och internationellt

Du måste godkänna