Skip to content

Produktutveckling, design och produktplanering

BeskrivningKunskapsmaterialBra exempelFilmerLänkar för att läsa mer
Designstrategi

Ref till fråga: 31, 34, 36
Att ha en välgenomtänkt designstrategi är avgörande för att uppfylla övergripande hållbarhetskrav.
En designstrategi i detta sammanhang innebär att man medvetet planerar och utformar produkter, tjänster och processer med miljömässiga och sociala hänsyn i åtanke. Det är ett förhållningssätt som strävar efter att minimera negativa påverkningar och maximera positiva bidrag till hållbarhet.
Circular Business ToolkitDesignstrategiDesign för cirkularitetCircular design: turning ambition into action

Slutrapport för expertgruppen för cirkulära designprinciper
Grundläggande metodik för hållbar design och hållbara val

Ref till fråga: 32, 35, 37, 38
Metoder och verktyg i det vardagliga arbetet är viktiga för att göra medvetna val och säkra en hållbar design. Det kan vara allt från digitala verktyg till checklistor, ramar att förhålla sig till för olika produktgrupper eller något annat. Det viktiga är att metoderna och verktygen hjälper designers, produktutvecklare, inköpare och övriga i teamet att ta beslut i rätt riktning.Designers ToolkitCircular Product Design Guide – IKEA
Materialstrategi med hållbarhetskriterier

Ref till fråga: 39, 40, 41, 42, 43, 44
En materialstrategi är av avgörande betydelse för att uppfylla övergripande hållbarhetskrav. Genom att noggrant planera och hantera våra materialresurser kan vi minimera negativa miljöpåverkningar och främja ekonomisk och social hållbarhet. Materialstrategin bör främja en övergång från en linjär modell där material används och slängs till en cirkulär modell där material återanvänds, återvinns och återanvänds så länge som möjligt. Materialstrategin skall stötta för att välja rätt material för rätt funktion då kraven på materialen ibland kan vara motstridiga. Den kan också användas för att minimera antalet olika material som används inom företaget. Det viktigt att överväga leveranskedjan för materialen och deras ursprung för att säkerställa minimal miljömässig och social påverkan. En noggrann analys av materialens hela livscykel, från produktion till användning och avveckling, är nödvändig för att förstå deras totala påverkan på miljön och samhället. Materialstrategin bör omfatta en öppenhet för nya material och teknologier som kan erbjuda hållbarhetsfördelar.Nudie Jeans Material ToolPreferred Fiber & Material Market Report – Textile Exchange
Konsumentkommunikation och transparens på produktnivå

Ref till fråga: 47, 48, 49, 50, 51
I en tid där konsumenterna är allt mer medvetna om sina val och hållbarhetsfrågor, blir konsumentkommunikation och transparens på produktnivå allt viktigare för företag.Konsumentkommunikation på produkt
Strategi för minskad överproduktion

Ref till fråga: 54, 55, 56, 57, 58, 59
Överproduktion inom textil- och modeindustrin är ett växande problem som har allvarliga konsekvenser för både miljön och samhället. Som företag bör man göra allt man kan för att se över hur man kan minska sin överproduktion. En stor del ligger i sortiment och sortimetsplanering. Ju fler styles och ju fler olika material som används desto större risk för överskott. En annan del ligger i hur produktionsvolymerna planeras och flexibiliteten i produktionen. Man bör även se över sina rutiner för hur man hanterar ett eventuellt överskott.Son of a tailor