Skip to content

Handlingsplan

Högskolan i Borås fått ett uppdrag av regeringen att etablera en samverkansplattform för en mer hållbar textil- och modebransch. Plattformen, Textile & Fashion 2030, ska främja samverkan mellan
den textila värdekedjans aktörer, förmedla utbildning, forskning och innovation samt stödja nya, hållbara affärsmodeller.

En handlingsplan för plattformen har utarbetats och presenterats för regeringen. I handlingsplanen beskrivs bland annat syfte, mål och struktur kring plattformens verksamhet.