Skip to content

Sustainability and Circularity in the Textile Value Chain

Den globala textilindustrin upplever en ökad konsumtion, tillverkning och användning av textilprodukter och för närvarande arbetar fler än 300 miljoner anställda längs den textila värdekedjan och står för cirka 8% av världens växthusgasutsläpp. Därför har FN genomfört en rapport i syfte att kartlägga och identifiera viktiga miljö- och socioekonomiska effekter längs värdekedjan och visa de befintliga initiativ. De uppmärksammar även insatser som behövs för att gå mot en mer hållbar och cirkulär textil värdekedja.

FNs miljöprogram, sk. ”One Planet-nätverket” (UNEP) har bildats för att skapa ett 10-årigt program för hållbar konsumtion och produktion, vilket ska stötta arbetet mot att uppnå mål 12 i Agenda2030.

Språk: Engelska
Plats: Digital

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats


Du måste godkänna