Skip to content

Framstegsmodellen

Framstegsmodellen
– en kompass för företags hållbarhetsarbete

Med utgångspunkt i här och nu

De företag och organisationer som anslutit sig till Textile & Fashion 2030 skiljer sig åt från varandra på många sätt. De varierar i storlek, agerar i olika segment och har kommit olika långt i sina hållbarhetsresor. För att kunna möta dem och förstå deras behov utvecklades Framstegsmodellen. Verktyget togs fram för att lättare kunna bedöma vilken nivå ett företag befinner sig på och på så sätt kunna förstå deras utmaningar och möjligheter bättre.


Framstegsmodellens syfte är att utbilda, stötta och utmana små och medelstora företag i deras hållbarhetsarbete utifrån var de befinner sig här och nu. Genom Framstegsmodellen får företag chansen att utveckla ett systematiskt hållbarhetsarbete. Det betyder att de tar ett tydligt ledarskap för sitt hållbarhetsarbete, skapar grundläggande förutsättningar för att uppnå sin strategi, sätter upp mätbara mål och gör regelbundna uppföljningar av arbetet.

Ett framsteg i taget

När ett företag inleder sitt arbete med Framstegsmodellen får de först fylla i en företagsprofil och göra en självskattning. Utifrån detta kan Textile & Fashion 2030 sedan göra en nivåbedömning på tre olika
områden: generell hållbarhet, produktutveckling och design samt produktion och transporter. När
nivåbedömningen är färdig anordnas ett möte där resultatet ses över och en framstegsplan diskuteras. Efter avklarade aktiviteter får företaget göra en ny självskattning och en utvärdering för att kunna bestämma vad nästa steg blir.