Skip to content

Prioritering av globala målen

Under 2019 har ett stort arbete inom Textile & Fashion 2030 varit att göra en genomlysning av FN:s globala hållbarhetsmål. Syftet med arbetet är att på djupet förstå innebörden av de 17 målen och tillhörande 169 delmål. En prioritering har gjorts där sju mål anses särskilt viktiga att arbeta med utifrån var plattformen kan göra störst nytta. De prioriterade målen är 6,8,9,12,13,15 och 17.

Arbetet med genomlysningen kommer utmynna i dokumentet ”Prioriterade SDG:er inom Textile & Fashion 2030” som förväntas vara klart i början av 2020. Dokumentet kommer tydliggöra målen och definiera indikatorer för plattformen och verka som ett stöd för textil- och modeföretag i deras hållbarhetsarbete. Detta arbete ligger även till grund för den Framstegsmodell som tas fram inom Textile & Fashion 2030 och som blir det konkreta verktyget för företagen att använda.

Arbetet har gjorts tillsammans med Kunskapsgrupperna inom Textile & Fashion 2030 vilket skapat en delaktighet från flera organisationer och säkrat systemperspektivet och kvaliteten på arbetet. Ambitionen framåt är också att fördjupa samarbetet ytterligare med partners och andra organisationer som bedriver verksamhet inom de områden som målen omfattar, för att på så sätt fånga upp viktig expertiskunskap.

De indikatorer som tas fram ska visa en riktning och ska förenkla för textil-och modeföretag att åstadkomma förändring utifrån sina förutsättningar.

”Jag ser det som en gemensam agenda mellan oss och våra samarbetspartners. En sorts avsiktsförklaring och överenskommelse. Det kommer vara ett levande dokument som kommer anpassas i takt med att det inom plattformen sluts överenskommelser med fler och fler initiativ och organisationer. Nu i uppstarten har fokus legat på företagen och verktyget som vi kallar för ”Framstegsmodellen”, vilket är det som företagen konkret kommer se av arbetet”, förklarar Anett Aldman, projektledare för Textile & Fashion 2030.


Du måste godkänna