Skip to content

Ny rapport ska hjälpa företag mot spårbarhetsinvesteringar

I dagens textilbransch har transparens och spårbarhet blivit avgörande faktorer för företagens hållbara utveckling och förmåga att möta kraven från kunder och myndigheter. Textile & Fashion 2030 släpper nu tillsammans med Peak 63 en rapport och en omfattande lista över spårbarhetsverktyg, som ska ge företag inom textilindustrin möjlighet att navigera i det komplexa landskapet.

I den textila värdekedjan är det nödvändigt att säkerställa att intressenter har tillgång till information som rör dem, samt att förhindra korruption. Transparens och spårbarhet är därför grundläggande för den hållbara utvecklingen i branschen.

Den nyligen framtagna sektoranalysen (rapporten) och den medföljande listan över spårbarhetsverktyg ger en djupgående inblick i kraven på spårbarhet och erbjuder insikter som kan vara avgörande när företag överväger investeringar i spårbarhetslösningar.

– Det finns över 80 relevanta verktyg och mer än 200 marknadsföringsbegrepp för att beskriva deras funktioner. Listan över spårbarhetsverktyg ger en översikt över verktyg som finns tillgängliga på marknaden idag, säger Jonas Larsson, universitetslektor vid Textilhögskolan och medförfattare till rapporten.

I samband med arbetet gjordes en enkätundersökning för att förstå vilka verktyg som finns i dag och vilka behov företag har framåt.

– Totalt svarade 42 företag på enkäten, främst textila företag men även några leverantörer. De viktigaste drivkrafterna de ser för att samla hållbarhetsdata är lagkrav, kundkrav och hållbarhetsrapportering, följt av riskanalyser, säger Joel Svedlund, hållbarhetsspecialist på Peak 63 och författare av sektoranalysen på uppdrag av Science Park Borås inom ramen för projektet Circular Movement.

– Det är utmanande att spåra produkter och material mer än ett steg bortom den egna affärsrelationen – över 70 % av företagen angav att de har spårbarhet till Tier 2, det vill säga textilleverantörerna, men längre uppströms är det bara drygt en av fyra som har spårbarhet, fortsätter Joel Svedlund.

Oprövade verktyg en utmaning

Han säger att industrins digitala mognad fortfarande är under utveckling. De vanligaste verktygen för datainsamling och spårbarhet i dag är Excel, följt av PLM/PDM-system (förvaltningssystem för en produkts livscykel och data). Olika typer av digitala system för leverantörskartläggning och spårbarhet är på gång, men är ännu inte fullt implementerade.

– Fältet är relativt nytt och under stark utveckling: samtidigt som vi lär oss kraven från kunder och myndigheter erbjuds vi nya verktyg som är oprövade, men ofta lovar mycket. Fältet är nytt och det märks på det varierade språkbruk som leverantörerna av spårbarhetsverktyg använder. Det är svårt att jämföra två till synes lika system på grund av att de beskriver både utmaningen och sina lösningar på olika sätt, säger Joel Svedlund och fortsätter:

– För ett företag som ska investera i spårbarhetssystem gör detta att öppna jämförelser mellan verktyg är svåra att åstadkomma, man måste som köpare gå in i ”demo”-möten med varje leverantör separat för att sedan själv sammanställa sin jämförelse. Det ställer höga krav på kunskap hos köparen, och att ha gjort ett bra grundarbete med behovsanalys och förståelse för både kommande regler och sin egen IT-infrastruktur där verktyget ska integreras.

Ta del av rapporten och spårbarhetsverktygen

Rapport

(Kapitel 5 i rapporten har en praktisk approach och sammanfattar det man behöver tänka på när det gäller företagets behov, frågor att ställa till leverantörer och några belysande exempel från industrin.)


Spårbarhetsverktyg

(Kan utgöra en bas för de egna jämförelserna, där man kan redigera och uppdatera data i förhållande till de egna behoven. Från listan kan man gå vidare till leverantörernas egna webbsidor och kontakter för att få djupare information)


Du måste godkänna