Skip to content

Framstegsmodellen

Framstegsmodellen som har utvecklats inom Textile & Fashion 2030 är ett verktyg med syfte att supportera små och medelstora företag i att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Modellen utgår från de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 där viktiga mål och delmål aktuella för textil- och modeindustrin har identifierats.

Hållbarhetsarbetet har delats in i olika områden baserat på den textila värdekedjan. För varje område har tre nivåer identifierats och utifrån företagsprofil och självskattning identifieras sedan fokusområden för respektive företag. Aktiviteter för att ta företaget vidare identifieras och utformas till en plan och när planen är genomförd sker utvärdering.

”Med Framstegsmodellen vill Textile & Fashion 2030 utbilda, supportera och utmana med utgångspunkt från var företaget befinner sig. Den ger oss även mervärde i form av möjligheten att mäta framsteg som vi kan koppla till miljönytta och vi får en bild av vad företagen vill och inte vill fokusera på. Det skapar även möjlighet att gruppera liknande företag med liknande utmaningar och dessutom kan modellen anpassas till andra målgrupper”, säger Jonas Larsson, universitetslektor vid Textilhögskolan och Kunskapsområdesledare inom Textile & Fashion 2030, som ligger bakom modellen.

Innehåll i Framstegsmodellen

Framstegmodellen innehåller två huvuddelar – Företagsprofil och Självskattning.

Inom delen företagsprofil ställs grundläggande frågor kring företagets storlek, inriktning, produktionsländer och leverantörer i syfte att få en förståelse för företagets utmaningar och vilka frågor och områden som är mest relevanta för företaget att jobba med.

Den andra delen handlar om självskattning och består i sin tur av tre huvudområden.

Generell hållbarhet i företaget:  
Hur ser affärsplanen ut? Finns det en hållbarhetsstrategi? Vem driver hållbarhetsarbetet?

Produktutveckling, design & produktplanering:
Finns det en designstrategi som hänger samman med affärsplan och hållbarhetsstrategi? Vad utgår man från när man tar fram en ny produkt?

Produktion & Transport:
Har ni koll på hur er värdekedja ser ut? Var sker er miljöbelastning?

En första version av Framstegsmodellen som går att börja testa beräknas vara färdig i början på 2020. Utveckling av användargränssnitt och kommunikation kring modellen kommer fortsätta under 2020 och modellen kommer sedan även bli tillgänglig på hemsidan för Textile & Fashion 2030.


Du måste godkänna