Skip to content

Digitala hållbarhetspass ska följa EU-produkter från vagga till grav

En ny ramlagstiftning kommer ställa högre krav på hållbarhet och återvinningspotential för produkter tillverkade inom EU.

Den 30 mars 2022 presenterade EU-kommissionen Det hållbara produktinitiativet, eller Sustainable Products Initiative (SPI). Förslaget till ramlagstiftning ska sätta upp regler kopplade till produktdesign, samt krav på delning av information genom värdekedjor via så kallade produktpass, och därigenom accelerera omställningen till en klimatneutral, resurseffektiv och cirkulär ekonomi. Lagstiftningen ska hjälpa konsumenter att göra hållbara val och göra hållbara produkter till norm på den europeiska marknaden. Målsättningen är att minska föroreningar och resursförbrukning, samt att skapa ekonomiska förutsättningar för innovationer inom återtillverkning, återvinning och reparation.

Förslaget ska tillämpas brett och nyttja ekodesign-principer för att fastställa krav på produktnivå som främjar energieffektivitet, cirkularitet och minskad miljö- och klimatpåverkan. Kraven kommer att implementeras i produktspecifik lagstiftning, och innehålla regler för att hantera hållbarhet, tillförlitlighet, energi- och resurseffektivitet – samt bidra till att göra produkter återanvändbara, uppgraderbara, reparerbara och lättare att underhålla och renovera. Reglerna ska även omfatta ämnen som negativt kan påverka möjligheten till cirkularitet, såväl som information avseende innehåll av återvunnet material.

De digitala produktpassen ska ses som ett verktyg som avsevärt kan förbättra en produkts spårbarhet från vaggan till graven. Produktpassen ska hjälpa konsumenter att göra välgrundade val genom förbättrad tillgång till produktinformation, samt göra det möjligt för reparations- eller återvinningsaktörer att få tillgång till den information de behöver för att effektivt hantera produkter och material.

Informationen som ska ingå i produktpasset kommer att detaljeras i ett senare skede och i regelverk som utgår ifrån produktkategorins specifika behov. Textil är sannolikt en av de första produktkategorierna som kommer att omfattas av denna nya lagstiftning.

Lisa Schwarz Bour, kunskapsområdesledare inom Textile & Fashion 2030 och enhetschef på RISE, tror att den nya lagstiftningen kommer ha stor påverkan på svenska företag i branschen:

– Inom Textile & Fashion 2030 tycker vi att mycket i det hållbara produktinitiativet är bra och kan gynna svensk industri, men det är viktigt att hålla sig uppdaterad på vad som kommer och förbereda sig. Vi återkommer givetvis med mer information i frågan framöver, och rekommenderar också att de som har synpunkter går in och lämnar sin feedback till Kommissionen senast 22 juni, säger Lisa Schwarz Bour.


Du måste godkänna